Kurs języka portugalskiego

w wersji brazylijskiej

Kurs Light z elementami turystyki

• Kurs light języka portugalskiego w wersji brazylijskiej z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po Brazylii.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs obejmuje w semestrze 30 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut (15 spotkań w ciągu semestru).

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Zapoznajemy Słuchaczy ze słownictwem, gramatyką i wymową używanymi w Brazylii i wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii Brazylii.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły wydawnictw, m.in. Lidel. Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) czy filmami wybieranymi przez naszych lektorów.

– zajęcia w poniedziałek: od 3 października 2022 do 30 stycznia 2023
– zajęcia we wtorek: od 4 października 2022 do 31 stycznia 2023
– zajęcia w środę: od 5 października 2022 do 01 lutego 2023
– zajęcia w czwartek: od 6 października 2022 do 02 lutego 2023
– zajęcia w piątek: od 7 października 2022 do 17 lutego 2023
– zajęcia w sobotę: od 8 października 2022 do 11 lutego 2023

NAPISZ DO NAS

Z tym językiem pojedziesz do:

PERU BRAZYLIA ARGENTYNA 16 DNI
BRAZYLIA Z KARNAWAŁEM W RIO
Azory 10 dni

Co o nas mówią

Jak nas znaleźć

Kurs języka portugalskiego

PROGRAM I POZIOMY

POZIOM A1 (BÁSICO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– opanować prawidłową wymowę w języku portugalskim;

– prowadzić prosty, krótki dialog;

– zrozumieć i formułować bardzo proste zdania (pytania i zdania oznajmujące dotyczące własnej osoby; miejsca zamieszkania; ludzi, których zna czy przedmiotów jakie posiada);

– przedstawić siebie i innych, zapytać o godzinę czy drogę, zamówić taksówkę czy danie w restauracji, rozmawiać o codziennych czynnościach;

– wyrażać się za pomocą komunikacji niewerbalnej powszechnej w krajach portugalskiego obszaru językowego;

– napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z podróży, zaproszenie czy e-mail oraz wypełnić formularz, np. z danymi w hotelu

Zakres materiału z gramatyki (A1):

– Rodzajnik określony i nieokreślony (Artigo definido e indefinido)

– Rodzaj i liczba rzeczownika i przymiotnika (Género y número dos sustantivos y adjetivos)

– Zaimki osobowe (Pronomes pessoais)

– Zaimki dopełnienia dalszego (Pronomes pessoais de complemento indireto)

– Zaimki dopełnienia bliższego (Pronomes pessoais de complemento direto)

– Czasowniki (verbos): ser, ter, chamar-se

– Czas teraźniejszy – czasowniki regularne i nieregularne (Presente do Indicativo – verbos regulares e irregulares)

– Użycie czasowników (Uso dos verbos): estar/haver

– Czasowniki zwrotne (Verbos reflexos)

– Czasownik (Verbo): gustar

– Zaimki wskazujące (Pronomes demonstrativos)

– Zaimki dzierżawcze (Pronomes possessivos)

– Zaimki pytające (Pronomes interrogativos)

– Peryfrazy (perífrases verbais): ir + infinitivo; ter que + infinitivo; precisar de + infinitivo; dever; andar a + infinitivo; costumar + infinitivo

– Czas przeszły prosty: Pretérito Perfeito Simples (PPS) (verbos regulares e irregulares)

– Czas przeszły: Pretérito Imperfeito

Słownictwo (A1):

Narodowości (nacionalidades), kraje/miasta (países/cidades); zawody (profissões), języki (idiomas), kolory (cores), środki transportu (meios de transporte), godziny (horas), dni tygodnia (dias da semana), dom (casa), miasto (cidade), szkoła (escola), sklepy (lojas), jedzenie (refeições), przedmioty codziennego użytku (utensílios domésticos), czynności codzienne (ações do dia a dia), czas wolny i zainteresowania (tempo livre e passatempos), garderoba (vestuário), rodzina (a família), na poczcie/u lekarza/w banku (nos correios/no médico/no banco), pogoda (o tempo), wygląd zewnętrzny i charakter (descrições físicas e psicológicas), podróże (viagens).

Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a brazylijskim.

POZIOM A2 (PRÉ-INTERMÉDIO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

– zrozumieć wypowiedzi i wykorzystać często używane wyrażenia w zakresie tematyki życia codziennego oraz samodzielnie formułować proste wypowiedzi (podstawowe informacje o sobie, rozmówcy, rodzinie), prosić o informacje w różnych sytuacjach (zakupy, praca, podróże, bank, czas wolny)

– porozumieć się w prostych, rutynowych sytuacjach wymagających wymiany informacji na tematy znane oraz krótkich rozmowach towarzyskich, jeśli rozmówca wyraża się jasno i mówi dość powoli

– zrozumieć główny sens zawarty w prostych komunikatach i ogłoszeniach

– znaleźć informacje w tekstach takich jak: reklama, ogłoszenie, menu, rozkład jazdy, prospekt

– napisać notatkę, wiadomość, ogłoszenie, prosty list, zaproszenie

– wyrażać swoje preferencje

– opisywać miejsca

– relacjonować wydarzenia z przeszłości

– przekazywać innym informacje, zwracać się z prośbą, wydawać polecenia

– wyrażać życzenia i tworzyć uprzejme wypowiedzi

Zakres materiału z gramatyki (A2):

– Powtórka z użycia czasu teraźniejszego (revisão do Presente do Indicativo)

– Użycie czasów przeszłych (contraste entre o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito Imperfeito)

– Zestawienie czasów przeszłych (contraste entre o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito Imperfeito)

– Stopniowanie przymiotników (comparativos y superlativos)

– Kontrukcja estar + a + infinitivo (pt.)/ estar + gerúndio (br.)

– Bezokolicznik zwykły i bezokolicznik osobowy (Infinitivo impessoal e infinitivo pessoal)

– Czas zaprzeszły Pretérito Mais-que-Perfeito Composto (+ particípio passado)

– Czas przeszły Pretérito Perfeito Composto

– Czas przyszły prosty Futuro Simples

– Tryb warunkowy Condicional Presente

– Strona bierna (Voz passiva)

– Uzgodnienie zaimków osobowych dopełnienia bliższego i dalszego (contratação dos pronombres pessoais do complemento direto e indireto)

– Przyimki miejsca (preposições de lugar)

Słownictwo (A2):

Charakterystyka osób (caraterização de pessoas e descrição física), czas wolny (atividades no tempo livre), zwyczaje (hábitos), sport i zdrowie (desporto e saúde), usługi (serviços).reklama (publicidade), kino i teatr (cinema e teatro), pogoda (o estado do tempo), nawyki żywieniowe (hábitos de alimentação), przesądy (superstições), restauracja (restaurante), u lekarza (no consultório), zakupy (as compras), zawody (profissões), hotel (hotel), kantor (loja de câmbio), podróże i turystyka (viagens e turismo), kultura portugalskojęzycznych krajów afrykańskich (cultura dos países africanos da língua portuguesa).

Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a portugalskim używanym w Afryce.

POZIOM B1.1 (INTERMÉDIO) – I SEMESTR,

Na tym poziomie osoba potrafi:

– zrozumieć znaczenie głównych wątków zawartych w klarownych wypowiedziach w standardowym języku portugalskim na tematy dotyczące podróży, czasu wolnego, pracy, szkoły, itd.

– prowadzić rozmowy w różnych kontekstach i codziennych sytuacjach

– wyrażać swoją opinię

– składać reklamacje, zgłaszać skargi

– dokonywać streszczeń

Zakres materiału z gramatyki (B1.1):

– Powtórzenie użycia czasów przeszłych (revisão dos usos dos tempos passados): Pretérito Perfeito Simples, o Pretérito Imperfeito, Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

– Liczba mnoga słów złożonych (plural das palavras compostas)

– Tryb rozkazujący twierdzący i przeczący (Imperativo afirmativo y negativo)

– Wprowadzenie do tryby łączącego – czasowniki regularne i nieregularne (Introdução ao Presente do Conjuntivo – verbos regulares e irregulares)

– Futuro do Conjuntivo

– Contraste entre o Presente do Conjuntivo e o Futuro do Conjuntivo

– Futuro Imperfeito do Conjuntivo

– I tryb warunkowy (I Condicional: Se + Futuro do Conjuntivo)

Słownictwo (B1.1):

Podróże i turystyka (viagens e Turismo), charakterystyka osób (qualidades e defeitos), ekologia i środowisko (ecologia e meio ambiente), praca (trabalho), społeczeństwo (sociedade), przysłowia (provérbios), zwyczaje i tradycje (costumes e tradições)

Poznawanie różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a brazylijskim.

POZIOM B1.2 (INTERMÉDIO) – II SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

– poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych jakie mogą zdarzyć się podczas podróży, w krajach, gdzie mówi się językiem portugalskim

– zrozumieć bez większych problemów język mówiony

– tworzyć proste, spójne wypowiedzi pisemne lub ustne na tematy, które są jej znane lub ja interesują

– opisywać swoje doświadczenia, zdarzenia, plany, wyrażać życzenia, udzielać wyjaśnień, uzasadniać swoje zdanie

– zrozumieć główne wątki programów telewizyjnych i radiowych traktujących o bieżących sprawach bądź zagadnieniach interesujących ją prywatnie lub zawodowo

– bez wcześniejszego przygotowania włączać się do rozmowy na tematy prywatne lub z życia codziennego (rodzina, praca, zainteresowania, podróże, aktualne wydarzenia)

– wyrażać swoje emocje, gusta, wątpliwości; udzielać rad

– pisać proste teksty na znane jej tematy, np. wiadomości, streszczenia, list prywatny

Zakres materiału z gramatyki (B1.2):

– Użycie trybu łączącego (o uso do Imperfeito do Conjuntivo, Pretérito Mais-que-Perfeito do Conjuntivo)

– II i III tryb warunkowy (Se + Imperfeito do Conjuntivo; Se + Pretérito Mais-que-Perfeito do Conjuntivo)

– Mowa zależna (Discurso direto e indireto)

– Strona bierna (Voz passiva)

– Łączniki w zdaniach (Conectores)

Słownictwo (B1.2):

Turystyka (Turismo), wybrane atrakcje turystyczne (locais de interês turístico), nowe technologie (novas tecnologias), problemy społeczne (população e os problemas), zdrowy styl życia (una vida sana), relacje międzyludzkie (relações interpessoais), zwyczaje i ciekawostki w krajach portugalskojęzycznych (costumes e curiosidades de Portugal, do Brasil e dos países africanos do PALOP).

Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a brazylijskim.

POZIOM B2.1 (PRÉ-AVANÇADO) – I SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

– porozumiewać się płynnie i spontanicznie; swobodnie prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka portugalskiego; podtrzymać rozmowę

– argumentować i wyrażać swoje zdanie na temat aktualnych wydarzeń oraz komentować ich pozytywne i negatywne aspekty

– używać w swoich wypowiedziach spójniki umożliwiające łączenie zdań i uwydatniające logiczne związki istniejące między nimi

– zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady, reportaże

– pisać zrozumiałe , szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z własnymi zainteresowaniami

Zakres materiału z gramatyki (B2.1):

– Użycie wszystkich czasów przeszłych (o uso dos tempos passados): Pretérito Perfeito Simples, o Pretérito Imperfeito, Pretérito Mais-que-Perfeito Composto, Pretérito Perfeito Composto

– Użycie trybu łączącego w różnych kontekstach (o uso do Conjuntivo en varios contextos): expresar desejos, opiniões; valorar, aconselhar, sugerir, orações temporais)

– Condicional Perfeito

– Użycie przyimklów (Uso das preposições)

– Łączniki w wypowiedziach (Conectores para: acrescentar, argumentar, contrapor uma informação e para sequenciar argumentos)

– Pretérito Perfeito Composto do Conjuntivo

– Kontrast: Indicativo e Conjuntivo

Słownictwo (B2.1):

Środki przekazu (meios de comunicação), turystyka i rekreacja (Turismo), miasto (a cidade), zdrowie (o serviço de saúde), sztuka (a arte)

POZIOM B2.2 (PRÉ-AVANÇADO) – II SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

– zrozumieć główne wątki przekazu w złożonych tekstach dotyczących tematów konkretnych i abstrakcyjnych, łącznie z tematyką techniczną z zakresu jej specjalności

– tworzyć szczegółowe, rozbudowane i przejrzyste wypowiedzi pisemne i ustne w szerokim zakresie tematów

– uzasadnić i bronić swojego stanowiska w dyskusji

– rozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka, wiadomości i programów na tematy bieżące

– rozumieć prozę literacką, artykuły i reportaże

– brać czynny udział w dyskusjach na znane jej tematy

– napisać rozprawkę, esej, opracowanie, listy

Zakres materiału z gramatyki (B2.2):

– Użycie czasów przeszłych (o uso de todos os tempos passados)

– Użycie trybu łączącego w zdaniach czasowych i konsesywnych (O uso do Conjuntivo em orações temporais, relativas y concessivas)

– Bezokolicznik złożony (Infinitivo composto)

– Mowa zależna i niezależna (Discurso Direto e Indireto)

– Futuro Perfeito do Indicativo

– Pronomes pessoais complemento direto e indireto

– Gerúndio Simples e Composto

– Futuro Perfeito Composto do Conjuntivo

– Przyimki (preposições)

– Infinitivo Pessoal Composto

Słownictwo (B2.2):

Turystyka (Turismo), praca (trabalho), edukacja (formação), zjawisko migracji w Portugalii (Portugal país de emigrantes e imigrantes), archipelag Azorów i Madera (o arquipélago dos Açores e da Madeira), kino y teatr (Cinema e teatro).

Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między portugalskim europejskim a brazylijskim.

POZIOM C1 (AVANÇADO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– zrozumieć szeroki zakres trudnych i długich tekstów informacyjnych i literackich, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i dostrzec w nich znaczenie ukryte

– zrozumieć teksty specjalistyczne i techniczne, nawet jeśli nie są związane z jej dziedziną czy zainteresowaniami

– bez większych problemów zrozumieć filmy i programy telewizyjne czy radiowe

– wypowiadać się spontanicznie i płynnie wykorzystując bogaty zasób opanowanych wyrażeń i konstrukcji

– swobodnie i skutecznie posługiwać się językiem portugalskim w kontaktach zawodowych, edukacyjnych, społecznych i towarzyskich

– formułować poprawnie zbudowane, jasne, złożone i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

– stosować poprawnie łączniki i struktury organizacyjne warunkujące spójność i logikę wypowiedzi

– pisać o złożonych zagadnieniach w rozprawce, eseju, opowiadaniu, prywatnym liście, opracowaniu, artykule oraz dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C1):

Powtarzanie i ćwiczenie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C1. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny.

Wysoki stopień świadomości na temat różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między portugalskim stosowanym w Brazylii a Portugalią.

POZIOM C2 (AVANÇADO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– zrozumieć z łatwością praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta, nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka

– rozumieć abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty: podręczniki, dzieła literackie i artykuły specjalistyczne

– oddać precyzyjnie wszystkie niuanse wypowiedzi

– wyrażać się płynnie zwracając uwagę na odcienie znaczeniowe bez wysiłku brać udział w każdej dyskusji i rozmowie

– znać i odpowiednio stosować wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne

– odtworzyć informacje z różnych źródeł pisanych i mówionych

– pisać płynne, zrozumiałe teksty: listy, opracowania, artykuły, streszczenia, recenzje prac specjalistycznych czy utworów literackich

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C2):

Powtarzanie, ćwiczenie i udoskonalanie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C2. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Pełna świadomość różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między portugalskim stosowanym w Brazylii a Portugalią.

Kurs języka hiszpańskiego

PROGRAM I POZIOMY

Poziom A1 (ELEMENTAL)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– prowadzić prosty, krótki dialog;

– zrozumieć i formułować bardzo proste zdania (pytania i zdania oznajmujące dotyczące własnej osoby; miejsca zamieszkania; ludzi, których zna czy przedmiotów jakie posiada);

– przedstawić siebie i innych, zapytać o godzinę czy drogę, zamówić taksówkę czy danie w restauracji, rozmawiać o codziennych czynnościach;

– wyrażać się za pomocą komunikacji niewerbalnej powszechnej w krajach hiszpańskiego obszaru językowego;

– napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z podróży czy e-mail oraz wypełnić formularz, np. z danymi w hotelu

Zakres materiału z gramatyki (A1):

– Rodzajnik określony i nieokreślony (Artículo definido e indefinido)

– Rodzaj i liczba rzeczownika i przymiotnika (Género y número de los sustantivos y adjetivos)

– Zaimki osobowe (pronombres personales)

– Czasowniki (verbos): ser, tener, llamarse

– Czas teraźniejszy – czasowniki regularne i nieregularne (Presente de Indicativo – verbos regulares e irregulares)

– Użycie czasowników (Uso de los verbos): estar/haber

– Czasowniki zwrotne (Verbos reflexivos) – Czasowniki (Verbos): gustar, encantar

– Czasowniki (Verbos): saber/poder + infinitivo

– Zaimki wskazujące (Pronombres demostrativos)

– Zaimki dzierżawcze (Pronombres posesivos)

– Zaimki pytające (pronombres interrogativos)

– Forma bezosobowa czasowników (se impersonal)

– Peryfrazy (perífrasis verbales): ir+a+infinitivo; hay que+infinitivo; tener que+infinitivo; empezar+a+infinitivo

– Czas przeszły prosty: Pretérito Indefinido (verbos regulares e irregulares)

– Czas przeszły złożony: Pretérito Perfecto (verbos regulares e irregulares)

Słownictwo (A1): Narodowości (nacionalidades), zawody (profesiones), języki (idiomas), kolory (los colores), środki transportu (medios de transporte). atrakcje turystyczne (lugares de interes turístico), części garderoby (prendas de vestir), przedmioty codziennego użytku (objetos de uso cotidiano), rodzina (la familia), jedzenie (la comida), godziny (las horas), dni tygodnia (los dias de la semana). Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim.

Poziom A2 (PRE-INTERMEDIO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

– zrozumieć wypowiedzi i wykorzystać często używane wyrażenia w zakresie tematyki życia codziennego oraz samodzielnie formułować proste wypowiedzi (podstawowe informacje o sobie, rozmówcy, rodzinie), prosić o informacje w różnych sytuacjach (zakupy, praca, podróże, bank, czas wolny)

– porozumieć się w prostych, rutynowych sytuacjach wymagających wymiany informacji na tematy znane oraz krótkich rozmowach towarzyskich, jeśli rozmówca wyraża się jasno i mówi dość powoli

– zrozumieć główny sens zawarty w prostych komunikatach i ogłoszeniach

– znaleźć informacje w tekstach takich jak: reklama, ogłoszenie, menu, rozkład jazdy, prospekt

– napisać notatkę, wiadomość, ogłoszenie, prosty list, zaproszenie

– wyrażać swoje preferencje

– opisywać miejsca

– relacjonować wydarzenia z przeszłości

– przekazywać innym informacje, zwracać się z prośbą, wydawać polecenia

– wyrażać życzenia i tworzyć uprzejme wypowiedzi

Zakres materiału z gramatyki (A2):

– Powtórka z użycia czasu teraźniejszego (repaso del Presente de Indicativo)

– Peryfraza (perífrasis): estar+gerundio

– Użycie czasów przeszłych (contraste entre el Pretérito Perfecto y el Pretérito Indefinido)

– Zestawienie czasów przeszłych (contraste entre el Pretérito Indefinido y el Pretérito Imperfecto)

– Stopniowanie przymiotników (comparativos y superlativos)

– Zaimki pytające (pronombres interrogativos)

– Uzgodnienie rzeczownika z przymiotnikami (concordancia del nombre y el adjetivo)

– Zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego (pronombres personales de complemento directo e indirecto)

– Ser/estar+przymiotnik: różnice w znaczeniu (diferencias de significado)

– Przyimki miejsca (preposiciones de lugar)

– Czasownik gustar w trybie warunkowym+bezokolicznik (el verbo gustar en condicional + infinitivo)

– Tryb rozkazujący twierdzący (imperativo afirmativo)

– Czas przyszły prosty (Futuro Simple)

– I tryb warunkowy (I condicional: Si+Presente+Futuro Simple)

Słownictwo (A2): Zwyczaje (costumbres), dom (las partes de casa), opis osób: wygląd zewnętrzny i charakter (el aspecto físico y carácter), czas wolny (actividades del ocio), sport (el deporte), nawyki żywieniowe (hábitos alimentarios), restauracja (el restaurante), samopoczucie (estdo de ánimo), części ciała (las partes del cuerpo), zdrowie (la salud), podróże (viajes), transport (el transporte), zakupy (las compras), pogoda (el tiempo). Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim.

Poziom B1.1 (INTERMEDIO) – I semestr

Na tym poziomie osoba potrafi :

– zrozumieć znaczenie głównych wątków zawartych w klarownych wypowiedziach w standardowym języku hiszpańskim na tematy dotyczące podróży, czasu wolnego, pracy, szkoły, itd. – prowadzić rozmowy w różnych kontekstach i codziennych sytuacjach – wyrażać swoją opinię – składać reklamacje, zgłaszać skargi – dokonywać streszczeń

Zakres materiału z gramatyki (B1.1):

– Powtórzenie użycia czasów przeszłych (Repaso de los usos de tiempos pasados): Pretérito Indefinido/Perfecto/Imperfecto

– Wyrażanie prawdopodobieństwa (Hablar de probabilidad): Futuro Simple

– Czas zaprzeszły: Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo

– Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, również w połączeniu z trybem rozkazującym (Pronombres de objęto directo e indirecto , también con respecto al Imperativo

– Tryb rozkazujący twierdzący i przeczący (Imperativo afirmativo y negativo)

– Peryfrazy czasownikowe (Perífrasis verbales): dejar de+infinitivo, llevar+gerundio, seguir+gerundio

– Wprowadzenie do tryby łączącego – czasowniki regularne i nieregularne (Introducción al. Presente de Subjuntivo – verbos regulares e irregulares)

Słownictwo (B1.1) Podróże i turystyka (viajes y Turismo), praca (el trabajo), społeczeństwo (la sociedad), stereotypy (los estereotipos), kino i teatr (cine y teatro)

Poziom B1.2 (INTERMEDIO) – II Semestr

Na tym poziomie osoba potrafi:

– poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych jakie mogą zdarzyć się podczas podróży, w krajach, gdzie mówi się językiem hiszpańskim

– zrozumieć bez większych problemów język mówiony

– tworzyć proste, spójne wypowiedzi pisemne lub ustne na tematy, które są jej znane lub ja interesują

– opisywać swoje doświadczenia, zdarzenia, plany, wyrażać życzenia, udzielać wyjaśnień, uzasadniać swoje zdanie

– zrozumieć główne wątki programów telewizyjnych i radiowych traktujących o bieżących sprawach bądź zagadnieniach interesujących ją prywatnie lub zawodowo

– bez wcześniejszego przygotowania włączać się do rozmowy na tematy prywatne lub z życia codziennego (rodzina, praca, zainteresowania, podróże, aktualne wydarzenia)

– wyrażać swoje emocje, gusta, wątpliwości; udzielać rad

– pisać proste teksty na znane jej tematy, np. wiadomości, streszczenia, list prywatny

Zakres materiału z gramatyki (B1.2):

– Użycie trybu łączącego w różnego rodzaju zdaniach (El uso del Presente de Subjuntivo en oraciones sustantivas con verbos para expresar sentimientos y opiniones; oraciones relativas)

– Tworzenie hipotez z użyciem trybów Indicativo i Subjuntivo (Hipótesis con Indicativo y Subjuntivo)

– Kontrast pomiędzy trybem Indicativo i Subjuntivo (Contraste entre Indicativo y Presente de Subjuntivo)

– Użycie czasów przyszłych (Ul uso de Futuro Simple y Futuro Compuesto)

– Tryb warunkowy (Condicional Simple)

– Strona bierna (La voz pasiva)

– Wprowadzenie do mowy zależnej (Introducción al estilo indirecto)

– Wykrzyknienia (Interjecciones): Qué…!/Qué…tan/más!/Anda!/Vaya!

– Wprowadzenie do trybu łączącego w przeszłości (Introducción al Imperfecto de Subjuntivo)

– Łączniki w zdaniach (Conectores)

Słownictwo (B1.2):

Turystyka (Turismo), wybrane atrakcje turystyczne (lugares de interes turístico), zdrowy styl życia (una vida sana), środowisko (medio ambiente), kultura: kino (cultura:el cine), media (medios de comunicación), relacje międzyludzkie (relaciones interpersonales), zwyczaje i ciekawostki w Ameryce Łacińskiej (costumbres y curiosisdades de Latinoamérica). Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim.

Poziom B2.1 (AVANZADO) – I Semestr

Na tym poziomie osoba potrafi:

– porozumiewać się płynnie i spontanicznie; swobodnie prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka hiszpańskiego; podtrzymać rozmowę

– argumentować i wyrażać swoje zdanie na temat aktualnych wydarzeń oraz komentować ich pozytywne i negatywne aspekty

– używać w swoich wypowiedziach spójniki umożliwiające łączenie zdań i uwydatniające logiczne związki istniejące między nimi

– zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady, reportaże

– pisać zrozumiałe , szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z własnymi zainteresowaniami

Zakres materiału z gramatyki (B2.1):

– Użycie wszystkich czasów przeszłych (el uso de los tiempos pasados): Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Imperfecto, Pluscuamperfecto

– Użycie trybu łączącego w różnych kontekstach (el uso del Presente de Subjuntivo en varios contextos): expresar deseos, opinión; valorar los hechos, aconsejar, sugerir, oraciones temporales

– Konstrukcje bezosobowe („se” impersonal; ser + participio)

– Użycie przyimków „por/para” (Uso de las preposiciones „por/para”)

– Łączniki w wypowiedziach (Conectores para: añadir, argumentar, contraponer una información y para secuenciar argumentos)

– Imperfecto de Subjuntivo

– Wprowadzenie do Pretérito Perfecto de Subjuntivo (Introducción al Pretérito Perfecto de Subjuntivo)

– Zdanie warunkowe II typu (II condicional): Si+imperfecto de subjuntivo+condicional simple)

Słownictwo (B2.1): Środki przekazu (medios de comunicación), turystyka i rekreacja (el Turismo y el ocio), miasto (la ciudad), sztuka (el arte)

Poziom B2.2 – II SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

– zrozumieć główne wątki przekazu w złożonych tekstach dotyczących tematów konkretnych i abstrakcyjnych, łącznie z tematyką techniczną z zakresu jej specjalności

– tworzyć szczegółowe, rozbudowane i przejrzyste wypowiedzi pisemne i ustne w szerokim zakresie tematów

– uzasadnić i bronić swojego stanowiska w dyskusji

– rozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka, wiadomości i programów na tematy bieżące

– rozumieć prozę literacką, artykuły i reportaże

– brać czynny udział w dyskusjach na znane jej tematy

– napisać rozprawkę, esej, opracowanie, listy

Zakres materiału z gramatyki (B2.2):

– Użycie czasów przeszłych (el uso de todos los tiempos pasados ) – El Pretérito Perfecto de Subjuntivo

– Użycie trybu łączącego w zdaniach czasowych i konsesywnych (El uso del Subjuntivo en oraciones temporales, relativas y concesivas)

– Bezokolicznik złożony (El infinitivo compuesto)

– Mowa zależna i niezależna (Discurso Directo e Indirecto)

– Imperfecto de Subjuntivo

– Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo

– III tryb warunkowy (III Condicional): Si+Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo+condicional compuesto/condicional simple

Słownictwo (B2.2): Nowe technologie (nuevas tecnologías), turystyka (Turismo), ekologia i środowisko (ecología y medio ambiente), praca (trabajo), edukacja (formación) Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim.

Poziom C1 (SUPERIOR)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– zrozumieć szeroki zakres trudnych i długich tekstów informacyjnych i literackich, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i dostrzec w nich znaczenie ukryte

– zrozumieć teksty specjalistyczne i techniczne, nawet jeśli nie są związane z jej dziedziną czy zainteresowaniami

– bez większych problemów zrozumieć filmy i programy telewizyjne czy radiowe

– wypowiadać się spontanicznie i płynnie wykorzystując bogaty zasób opanowanych wyrażeń i konstrukcji

– swobodnie i skutecznie posługiwać się językiem hiszpańskim w kontaktach zawodowych, edukacyjnych, społecznych i towarzyskich

– formułować poprawnie zbudowane, jasne, złożone i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

– stosować poprawnie łączniki i struktury organizacyjne warunkujące spójność i logikę wypowiedzi

– pisać o złożonych zagadnieniach w rozprawce, eseju, opowiadaniu, prywatnym liście, opracowaniu, artykule oraz dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C1): Powtarzanie i ćwiczenie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C1. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Wysoki stopień świadomości na temat różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między hiszpańskim stosowanym w Ameryce Łacińskiej a Hiszpanią.

POZIOM C2 (NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– zrozumieć z łatwością praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta, nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka

– rozumieć abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty: podręczniki, dzieła literackie i artykuły specjalistyczne

– oddać precyzyjnie wszystkie niuanse wypowiedzi

– wyrażać się płynnie zwracając uwagę na odcienie znaczeniowe bez wysiłku brać udział w każdej dyskusji i rozmowie

– znać i odpowiednio stosować wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne

– odtworzyć informacje z różnych źródeł pisanych i mówionych

– pisać płynne, zrozumiałe teksty: listy, opracowania, artykuły, streszczenia, recenzje prac specjalistycznych czy utworów literackich

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C2): Powtarzanie, ćwiczenie i udoskonalanie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C2. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Pełna świadomość różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między hiszpańskim stosowanym w Ameryce Łacińskiej a Hiszpanią.

Kurs języka angielskiego

PROGRAM I POZIOMY

Poziom A1 (ELEMENTARY)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– prowadzić prosty, krótki dialog;

– zrozumieć i formułować bardzo proste zdania (pytania i zdania oznajmujące dotyczące własnej osoby; miejsca zamieszkania; ludzi, których zna czy przedmiotów jakie posiada);

– przedstawić siebie i innych, zapytać o godzinę czy drogę, zamówić taksówkę czy danie w restauracji, rozmawiać o codziennych czynnościach;

– wyrażać się za pomocą komunikacji niewerbalnej powszechnej w krajach hiszpańskiego obszaru językowego;

– napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z podróży czy e-mail oraz wypełnić formularz, np. z danymi w hotelu

Zakres materiału z gramatyki (A1):

– Rodzajnik określony i nieokreślony

– Rodzaj i liczba rzeczownika i przymiotnika

– Zaimki osobowe

– Czas teraźniejszy – czasowniki regularne i nieregularne (Present Simple)

– Zaimki wskazujące

– Zaimki dzierżawcze

– Zaimki pytające

Słownictwo (A1): Narodowości (nationalities), zawody (professions), języki (languages), kolory (colors), środki transportu (transports). atrakcje turystyczne (places of touristic interest), części garderoby (clothing items), przedmioty codziennego użytku (Daily routine objects), rodzina (family), jedzenie (food), godziny (the time), dni tygodnia (days of the week). Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim. Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między angielskim brytyjskim I amerykańskim.

Poziom A2 (PRE-INTERMEDIATE)

Na tym poziomie osoba potrafi: – w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

– zrozumieć wypowiedzi i wykorzystać często używane wyrażenia w zakresie tematyki życia codziennego oraz samodzielnie formułować proste wypowiedzi (podstawowe informacje o sobie, rozmówcy, rodzinie), prosić o informacje w różnych sytuacjach (zakupy, praca, podróże, bank, czas wolny)

– porozumieć się w prostych, rutynowych sytuacjach wymagających wymiany informacji na tematy znane oraz krótkich rozmowach towarzyskich, jeśli rozmówca wyraża się jasno i mówi dość powoli

– zrozumieć główny sens zawarty w prostych komunikatach i ogłoszeniach

– znaleźć informacje w tekstach takich jak: reklama, ogłoszenie, menu, rozkład jazdy

– napisać notatkę, wiadomość, ogłoszenie, prosty list, zaproszenie

– wyrażać swoje preferencje

– opisywać miejsca

– relacjonować wydarzenia z przeszłości

– przekazywać innym informacje, zwracać się z prośbą, wydawać polecenia

– wyrażać życzenia i tworzyć uprzejme wypowiedzi

Zakres materiału z gramatyki (A2):

-Present tenses.

-Present simple vs present continuous. …

-Past simple – Form and use. …

-Future. will vs be going to

-Verb tense reviews.

-Modals(can, could, have to, should)

-The imperative

-Conditionals, if, wish, etc. …

-Passive

-Reported speech.

-Countable and Uncountable nouns

-Will / won’t

-Zero conditional

-Prepositional phrases (place, time and movement) Słownictwo (A2): Zwyczaje (customs), dom (parts of the house), opis osób: wygląd zewnętrzny i charakter (the physical appearance and character), czas wolny (Leisure activities), sport (sports), nawyki żywieniowe (Food and eating), restauracja (at the restaurant), samopoczucie (emotions), części ciała (body parts), zdrowie (health), podróże (travel), transport (transport), zakupy (shopping), pogoda (the weather). Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między angielskim brytyjskim i amerykańskim

Poziom B1.1 (INTERMEDIATE) – I semestr

Na tym poziomie osoba potrafi :

– zrozumieć znaczenie głównych wątków zawartych w klarownych wypowiedziach w standardowym języku angielskim na tematy dotyczące podróży, czasu wolnego, pracy, szkoły, itd. – prowadzić rozmowy w różnych kontekstach i codziennych sytuacjach – wyrażać swoją opinię – składać reklamacje, zgłaszać skargi – dokonywać streszczeń

Zakres materiału z gramatyki (B1.1):

– Powtórzenie użycia czasów przeszłych (Review of Past tenses: Past Simple, Past Perfect, Used to)

– Wyrażanie prawdopodobieństwa (Speaking of possibilities: Future Simple)

– Czas zaprzeszły: Past Perfect

– Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, również w połączeniu z trybem rozkazującym (Indirect and direct Pronouns, also according to the Imperative)

– Tryb rozkazujący twierdzący i przeczący (Imperative senteces, positive and negative)

– Peryfrazy czasownikowe – verbal periphrasis: Stop + infinitive/gerund, Keep + gerund, Start + gerund

Słownictwo (B1.1) Podróże i turystyka (travel and tourism), praca (work), społeczeństwo (society), stereotypy (stereotypes), kino i teatr (movies)

Poziom B1.2 (INTERMEDIATE) – II Semestr

Na tym poziomie osoba potrafi:

– poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych jakie mogą zdarzyć się podczas podróży, w krajach, gdzie mówi się językiem angielskim

– zrozumieć bez większych problemów język mówiony

– tworzyć proste, spójne wypowiedzi pisemne lub ustne na tematy, które są jej znane lub ja interesują

– opisywać swoje doświadczenia, zdarzenia, plany, wyrażać życzenia, udzielać wyjaśnień, uzasadniać swoje zdanie

– zrozumieć główne wątki programów telewizyjnych i radiowych traktujących o bieżących sprawach bądź zagadnieniach interesujących ją prywatnie lub zawodowo

– bez wcześniejszego przygotowania włączać się do rozmowy na tematy prywatne lub z życia codziennego (rodzina, praca, zainteresowania, podróże, aktualne wydarzenia)

– wyrażać swoje emocje, gusta, wątpliwości; udzielać rad

– pisać proste teksty na znane jej tematy, np. wiadomości, streszczenia, list prywatny

Zakres materiału z gramatyki (B1.2):

– Tworzenie hipotez (Hipothesis in English)

– Użycie czasów przyszłych Future simple versus Future Perfect)

– Tryb warunkowy (Conditionals)

– Strona bierna (Passive voice)

– Wprowadzenie do mowy zależnej (Reported Speech)

– Wykrzyknienia (Interjections): Oh! Such A…/What A…/

– Łączniki w zdaniach (Linking verbs)

Słownictwo (B1.2): Turystyka (Tourism), wybrane atrakcje turystyczne (Places of touristic interest), zdrowy styl życia (A healthy life), środowisko (the environment), kultura: kino (Culture: Movies), media (Media), relacje międzyludzkie (Interpersonal relationships), zwyczaje i ciekawostki w USA, Wielkiej Brytani i Australii (Britis, Australian and American culture).

Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między angielskim brytyjskim i amerykańskim.

Poziom B2.1 (UPPER-INTERMEDIATE)– I Semestr

Na tym poziomie osoba potrafi:

– porozumiewać się płynnie i spontanicznie; swobodnie prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego; podtrzymać rozmowę

– argumentować i wyrażać swoje zdanie na temat aktualnych wydarzeń oraz komentować ich pozytywne i negatywne aspekty

– używać w swoich wypowiedziach spójniki umożliwiające łączenie zdań i uwydatniające logiczne związki istniejące między nimi

– zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady, reportaże

– pisać zrozumiałe , szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z własnymi zainteresowaniami

Zakres materiału z gramatyki (B2.1):

– Użycie wszystkich czasów przeszłych (The use of Past Tenses: Past simple, perfect (simple and continuous), used to.

– Użycie trybu łączącego w różnych kontekstach (Expressing wishes, opinion, advices, suggestions)

– Użycie przyimków (Prepositions To/For)

– Łączniki w wypowiedziach (Linking words for add, argument, contrast and follow arguments)

– Zdanie warunkowe II typu (2nd Conditional)

Słownictwo (B2.1): Środki przekazu (Communication methods), turystyka i rekreacja (Tourism and Leisure), miasto (The City), sztuka (Art)

Poziom B2.2 (UPPER-INTERMEDIATE)- II SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

– zrozumieć główne wątki przekazu w złożonych tekstach dotyczących tematów konkretnych i abstrakcyjnych, łącznie z tematyką techniczną z zakresu jej specjalności

– tworzyć szczegółowe, rozbudowane i przejrzyste wypowiedzi pisemne i ustne w szerokim zakresie tematów

– uzasadnić i bronić swojego stanowiska w dyskusji

– rozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka, wiadomości i programów na tematy bieżące

– rozumieć prozę literacką, artykuły i reportaże

– brać czynny udział w dyskusjach na znane jej tematy

– napisać rozprawkę, esej, opracowanie, listy

Zakres materiału z gramatyki (B2.2):

– Bezokolicznik złożony (Composite verbs)

– Mowa zależna i niezależna (Direct and reported speech)

– III tryb warunkowy (3rd Conditionals)

Słownictwo (B2.2): Nowe technologie (New Technologies), turystyka (Tourism), ekologia i środowisko (Ecology and the Environment), praca (Work), edukacja (Education) Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między angielskim brytyjskim i amerykańskim.

Poziom C1 (ADVANCED)

Na tym poziomie osoba potrafi: – zrozumieć szeroki zakres trudnych i długich tekstów informacyjnych i literackich, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i dostrzec w nich znaczenie ukryte

– zrozumieć teksty specjalistyczne i techniczne, nawet jeśli nie są związane z jej dziedziną czy zainteresowaniami

– bez większych problemów zrozumieć filmy i programy telewizyjne czy radiowe

– wypowiadać się spontanicznie i płynnie wykorzystując bogaty zasób opanowanych wyrażeń i konstrukcji

– swobodnie i skutecznie posługiwać się językiem hiszpańskim w kontaktach zawodowych, edukacyjnych, społecznych i towarzyskich

– formułować poprawnie zbudowane, jasne, złożone i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

– stosować poprawnie łączniki i struktury organizacyjne warunkujące spójność i logikę wypowiedzi

– pisać o złożonych zagadnieniach w rozprawce, eseju, opowiadaniu, prywatnym liście, opracowaniu, artykule oraz dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C1): Powtarzanie i ćwiczenie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C1. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Wysoki stopień świadomości na temat różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między angielskim stosowanym w USA i Wielkiej Brytanii.

POZIOM C2 (PROFICIENCY)

Na tym poziomie osoba potrafi:

– zrozumieć z łatwością praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta, nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka

– rozumieć abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty: podręczniki, dzieła literackie i artykuły specjalistyczne

– oddać precyzyjnie wszystkie niuanse wypowiedzi

– wyrażać się płynnie zwracając uwagę na odcienie znaczeniowe bez wysiłku brać udział w każdej dyskusji i rozmowie

– znać i odpowiednio stosować wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne

– odtworzyć informacje z różnych źródeł pisanych i mówionych

– pisać płynne, zrozumiałe teksty: listy, opracowania, artykuły, streszczenia, recenzje prac specjalistycznych czy utworów literackich

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C2): Powtarzanie, ćwiczenie i udoskonalanie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C2. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Pełna świadomość różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między angielskim stosowanym w Wielkiej Brytanii a USA.

Witaj w Szkole INTI,

Fantastycznie, że chcesz zapisać się na nasz kurs. Możesz zrobić to na trzy sposoby:

Kliknij, aby do nas zadzwonić