1200px-Flag_of_Spain.svg

Język Hiszpański

zajęcia stacjonarne

Kurs light z elementami turystyki

• Kurs light języka hiszpańskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach hiszpańskojęzycznych.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs light obejmuje w semestrze 30 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut (15 spotkań w ciągu semestru).

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Zapoznajemy Słuchaczy również ze słownictwem i gramatyką używanymi w Ameryce Łacińskiej, nie tylko wersją europejską i wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Atrakcyjnym dodatkiem do zajęć są prezentacje lektorów-filologów i podróżników z własnych wypraw do krajów hispanojęzycznych – rozgadanie się gwarantowane.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły hiszpańskich wydawnictw: Difusión, En Clave, SGEL, Edinumen. Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.


HISZPAŃSKI LIGHT:

- Do wyboru: pon/śr: 17:15-18:45

- Do wyboru: pon/wt/śr/czw/pt: 19:00-20:30

- sob 9:30-11:00

Kurs standardowy z elementami turystyki

• Kurs standardowy języka hiszpańskiego z elementami turystyki oferuje naukę języka ogólnego ze szczególnym naciskiem na praktykę oraz słownictwo i wyrażenia jakie mogą przydać się każdemu podczas wojaży po krajach hiszpańskojęzycznych.

• Prowadzimy naukę na 6 poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

• Kurs standardowy obejmuje w semestrze 60 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min).

• Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut (30 spotkań w ciągu semestru).

• W ramach jednego roku (dwóch semestrów) realizujemy materiał jednego poziomu.

• W trakcie semestru lektorzy oceniają postępy w nauce Słuchacza za pomocą testów po każdej zakończonej partii materiału. Po zdanym pozytywnie egzaminie końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

• Zapoznajemy Słuchaczy również ze słownictwem i gramatyką używanymi w Ameryce Łacińskiej, nie tylko wersją europejską i wzbogacamy zajęcia o elementy z kultury, tradycji i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Atrakcyjnym dodatkiem do zajęć są prezentacje lektorów-filologów i podróżników z własnych wypraw do krajów hispanojęzycznych – rozgadanie się gwarantowane.

• Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

• Program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły hiszpańskich wydawnictw: Difusión, En Clave, SGEL, Edinumen. Na zajęciach używamy podręczników do nauki języka ogólnego oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami z podręczników do gramatyki i słownictwa, a także autentycznymi tekstami (czasopisma, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.


HISZPAŃSKI STANDARD:

pon/śr: 17:15-18:45 oraz 19:00-20:30

wt/czw: 17:15-18:45 oraz 19:00-20:30

Hiszpański w turystyce

CURSO DE ESPAÑOL PARA PROFESIONALES DE TURISMO

PROGRAM

- Kurs języka hiszpańskiego w turystyce to kurs stworzony z myślą o miłośnikach podróży chcących bez problemu porozumieć się w każdej sytuacji; studentach szkół hotelarskich i turystycznych oraz osobach już pracujących bądź pragnących pracować w branży turystycznej i gastronomicznej, np. jako przewodnicy, piloci, rezydenci, animatorzy, pracownicy biur podróży, kelnerzy czy recepcjoniści.

- Zajęcia są przeznaczone dla osób, które władają hiszpańskim przynajmniej na poziomie podstawowym (A2).

- Kurs hiszpańskiego w turystyce obejmuje 60 godzin lekcyjnych (1godzina = 45 min), zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 90 min (30 spotkań w ciągu roku). Po zdanym pozytywnie teście końcowym, Uczestnik otrzymuje certyfikat Szkoły Inti poświadczający ukończenie kursu.

- Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych i kompetentnych lektorów posiadających wykształcenie filologiczne oraz bogate doświadczenie w branży turystycznej i podróżach.

- Autorski program kursu stworzony został w oparciu o najlepsze tytuły hiszpańskich wydawnictw: En Clave, SGEL, Edinumen. Na zajęciach używamy podręczników do nauczania hiszpańskiego w branży turystycznej, podręczników do nauki języka ogólnego i do słownictwa oraz uzupełniamy je dodatkowymi materiałami i autentycznymi tekstami (czasopisma branżowe, strony internetowe, broszury, foldery, formularze) wybieranymi przez naszych lektorów.

- Kurs pozwala nabyć praktyczną umiejętność mówienia, reagowania i funkcjonowania w najróżniejszych sytuacjach w środowisku zawodowym w krajach hiszpańskojęzycznych. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi nam nie tylko poznanie szerokiego wachlarza słownictwa używanego w turystyce, hotelarstwie, gastronomii, ale będzie też świetną okazją do udoskonalenia ogólnego poziomu języka, utrwalenia i poszerzenia wiedzy z zakresu gramatyki czy rozumienia ze słuchu.

PROGRAM kursu zawiera:

• Poznanie słownictwa z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii:

- sektor transportowy (transport lotniczy, lądowy i wodny; serwis lotniskowy);

- sektor bazy noclegowej i gastronomicznej (kategorie hoteli, usługi hotelowe, profile zawodowe w sektorze hotelarskim, obsługa klienta, wyżywienie, restauracje);

- praca w biurze podróży (relacje z klientami i kontrahentami, imprezy turystyczne)

- pilotaż wycieczek (profile turystów i sylwetka pilota-przewodnika)

- podróże prywatne i służbowe

- aktywności turystyczne: rozrywka, sport, kultura

- ubezpieczenia, zdrowie i bezpieczeństwo w podróży

- reklama i marketing w turystyce

• Umiejętność przygotowywania w języku hiszpańskim takich dokumentów jak, e-mail, ogłoszenie, list, oferta, program wycieczki.

•Umiejętność prowadzenia rozmów z klientami (reakcje w różnych sytuacjach: udzielanie informacji, porad; prośby, skargi i reklamacje – trudny klient; dostosowanie komunikatów do poszczególnych grup klientów); rozmowy telefoniczne; dyskusje i negocjacje; przedstawianie prezentacji.

• Umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów z zakresu turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii, kultury.

• Poznanie wybranych zagadnień kulturowych z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz atrakcji turystycznych państw hiszpańskojęzycznych.


HISZPAŃSKI W TURYSTYCE:

- śr: 17:15-18:45

Poziom A1 (ELEMENTAL)

Na tym poziomie osoba potrafi:

- prowadzić prosty, krótki dialog;

- zrozumieć i formułować bardzo proste zdania (pytania i zdania oznajmujące dotyczące własnej osoby; miejsca zamieszkania; ludzi, których zna czy przedmiotów jakie posiada);

- przedstawić siebie i innych, zapytać o godzinę czy drogę, zamówić taksówkę czy danie w restauracji, rozmawiać o codziennych czynnościach;

- wyrażać się za pomocą komunikacji niewerbalnej powszechnej w krajach hiszpańskiego obszaru językowego;

- napisać krótki, prosty tekst, np. pozdrowienia z podróży czy e-mail oraz wypełnić formularz, np. z danymi w hotelu

Zakres materiału z gramatyki (A1):

- Rodzajnik określony i nieokreślony (Artículo definido e indefinido)

- Rodzaj i liczba rzeczownika i przymiotnika (Género y número de los sustantivos y adjetivos)

- Zaimki osobowe (pronombres personales)

- Czasowniki (verbos): ser, tener, llamarse

- Czas teraźniejszy – czasowniki regularne i nieregularne (Presente de Indicativo – verbos regulares e irregulares)

- Użycie czasowników (Uso de los verbos): estar/haber

- Czasowniki zwrotne (Verbos reflexivos) - Czasowniki (Verbos): gustar, encantar

- Czasowniki (Verbos): saber/poder + infinitivo

- Zaimki wskazujące (Pronombres demostrativos)

- Zaimki dzierżawcze (Pronombres posesivos)

- Zaimki pytające (pronombres interrogativos)

- Forma bezosobowa czasowników (se impersonal)

- Peryfrazy (perífrasis verbales): ir+a+infinitivo; hay que+infinitivo; tener que+infinitivo; empezar+a+infinitivo

- Czas przeszły prosty: Pretérito Indefinido (verbos regulares e irregulares)

- Czas przeszły złożony: Pretérito Perfecto (verbos regulares e irregulares)

Słownictwo (A1): Narodowości (nacionalidades), zawody (profesiones), języki (idiomas), kolory (los colores), środki transportu (medios de transporte). atrakcje turystyczne (lugares de interes turístico), części garderoby (prendas de vestir), przedmioty codziennego użytku (objetos de uso cotidiano), rodzina (la familia), jedzenie (la comida), godziny (las horas), dni tygodnia (los dias de la semana). Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim.

Poziom A2 (PRE-INTERMEDIO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

- w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

- zrozumieć wypowiedzi i wykorzystać często używane wyrażenia w zakresie tematyki życia codziennego oraz samodzielnie formułować proste wypowiedzi (podstawowe informacje o sobie, rozmówcy, rodzinie), prosić o informacje w różnych sytuacjach (zakupy, praca, podróże, bank, czas wolny)

- porozumieć się w prostych, rutynowych sytuacjach wymagających wymiany informacji na tematy znane oraz krótkich rozmowach towarzyskich, jeśli rozmówca wyraża się jasno i mówi dość powoli

- zrozumieć główny sens zawarty w prostych komunikatach i ogłoszeniach

- znaleźć informacje w tekstach takich jak: reklama, ogłoszenie, menu, rozkład jazdy, prospekt

- napisać notatkę, wiadomość, ogłoszenie, prosty list, zaproszenie

- wyrażać swoje preferencje

- opisywać miejsca

- relacjonować wydarzenia z przeszłości

- przekazywać innym informacje, zwracać się z prośbą, wydawać polecenia

- wyrażać życzenia i tworzyć uprzejme wypowiedzi

Zakres materiału z gramatyki (A2):

- Powtórka z użycia czasu teraźniejszego (repaso del Presente de Indicativo)

- Peryfraza (perífrasis): estar+gerundio

- Użycie czasów przeszłych (contraste entre el Pretérito Perfecto y el Pretérito Indefinido)

- Zestawienie czasów przeszłych (contraste entre el Pretérito Indefinido y el Pretérito Imperfecto)

- Stopniowanie przymiotników (comparativos y superlativos)

- Zaimki pytające (pronombres interrogativos)

- Uzgodnienie rzeczownika z przymiotnikami (concordancia del nombre y el adjetivo)

- Zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego (pronombres personales de complemento directo e indirecto)

- Ser/estar+przymiotnik: różnice w znaczeniu (diferencias de significado)

- Przyimki miejsca (preposiciones de lugar)

- Czasownik gustar w trybie warunkowym+bezokolicznik (el verbo gustar en condicional + infinitivo)

- Tryb rozkazujący twierdzący (imperativo afirmativo)

- Czas przyszły prosty (Futuro Simple)

- I tryb warunkowy (I condicional: Si+Presente+Futuro Simple)

Słownictwo (A2): Zwyczaje (costumbres), dom (las partes de casa), opis osób: wygląd zewnętrzny i charakter (el aspecto físico y carácter), czas wolny (actividades del ocio), sport (el deporte), nawyki żywieniowe (hábitos alimentarios), restauracja (el restaurante), samopoczucie (estdo de ánimo), części ciała (las partes del cuerpo), zdrowie (la salud), podróże (viajes), transport (el transporte), zakupy (las compras), pogoda (el tiempo). Poznawanie podstawowych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim.

Poziom B1.1 (INTERMEDIO) – I semestr

Na tym poziomie osoba potrafi :

- zrozumieć znaczenie głównych wątków zawartych w klarownych wypowiedziach w standardowym języku hiszpańskim na tematy dotyczące podróży, czasu wolnego, pracy, szkoły, itd. - prowadzić rozmowy w różnych kontekstach i codziennych sytuacjach - wyrażać swoją opinię - składać reklamacje, zgłaszać skargi - dokonywać streszczeń

Zakres materiału z gramatyki (B1.1):

- Powtórzenie użycia czasów przeszłych (Repaso de los usos de tiempos pasados): Pretérito Indefinido/Perfecto/Imperfecto

- Wyrażanie prawdopodobieństwa (Hablar de probabilidad): Futuro Simple

- Czas zaprzeszły: Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo

- Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, również w połączeniu z trybem rozkazującym (Pronombres de objęto directo e indirecto , también con respecto al Imperativo

- Tryb rozkazujący twierdzący i przeczący (Imperativo afirmativo y negativo)

- Peryfrazy czasownikowe (Perífrasis verbales): dejar de+infinitivo, llevar+gerundio, seguir+gerundio

- Wprowadzenie do tryby łączącego – czasowniki regularne i nieregularne (Introducción al. Presente de Subjuntivo – verbos regulares e irregulares)

Słownictwo (B1.1) Podróże i turystyka (viajes y Turismo), praca (el trabajo), społeczeństwo (la sociedad), stereotypy (los estereotipos), kino i teatr (cine y teatro)

Poziom B1.2 (INTERMEDIO) – II Semestr

Na tym poziomie osoba potrafi:

- poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych jakie mogą zdarzyć się podczas podróży, w krajach, gdzie mówi się językiem hiszpańskim

- zrozumieć bez większych problemów język mówiony

- tworzyć proste, spójne wypowiedzi pisemne lub ustne na tematy, które są jej znane lub ja interesują

- opisywać swoje doświadczenia, zdarzenia, plany, wyrażać życzenia, udzielać wyjaśnień, uzasadniać swoje zdanie

- zrozumieć główne wątki programów telewizyjnych i radiowych traktujących o bieżących sprawach bądź zagadnieniach interesujących ją prywatnie lub zawodowo

- bez wcześniejszego przygotowania włączać się do rozmowy na tematy prywatne lub z życia codziennego (rodzina, praca, zainteresowania, podróże, aktualne wydarzenia)

- wyrażać swoje emocje, gusta, wątpliwości; udzielać rad

- pisać proste teksty na znane jej tematy, np. wiadomości, streszczenia, list prywatny

Zakres materiału z gramatyki (B1.2):

- Użycie trybu łączącego w różnego rodzaju zdaniach (El uso del Presente de Subjuntivo en oraciones sustantivas con verbos para expresar sentimientos y opiniones; oraciones relativas)

- Tworzenie hipotez z użyciem trybów Indicativo i Subjuntivo (Hipótesis con Indicativo y Subjuntivo)

- Kontrast pomiędzy trybem Indicativo i Subjuntivo (Contraste entre Indicativo y Presente de Subjuntivo)

- Użycie czasów przyszłych (Ul uso de Futuro Simple y Futuro Compuesto)

- Tryb warunkowy (Condicional Simple)

- Strona bierna (La voz pasiva)

- Wprowadzenie do mowy zależnej (Introducción al estilo indirecto)

- Wykrzyknienia (Interjecciones): Qué…!/Qué…tan/más!/Anda!/Vaya!

- Wprowadzenie do trybu łączącego w przeszłości (Introducción al Imperfecto de Subjuntivo)

- Łączniki w zdaniach (Conectores)

Słownictwo (B1.2):

Turystyka (Turismo), wybrane atrakcje turystyczne (lugares de interes turístico), zdrowy styl życia (una vida sana), środowisko (medio ambiente), kultura: kino (cultura:el cine), media (medios de comunicación), relacje międzyludzkie (relaciones interpersonales), zwyczaje i ciekawostki w Ameryce Łacińskiej (costumbres y curiosisdades de Latinoamérica). Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim.

Poziom B2.1 (AVANZADO) – I Semestr

Na tym poziomie osoba potrafi:

- porozumiewać się płynnie i spontanicznie; swobodnie prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka hiszpańskiego; podtrzymać rozmowę

- argumentować i wyrażać swoje zdanie na temat aktualnych wydarzeń oraz komentować ich pozytywne i negatywne aspekty

- używać w swoich wypowiedziach spójniki umożliwiające łączenie zdań i uwydatniające logiczne związki istniejące między nimi

- zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady, reportaże

- pisać zrozumiałe , szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z własnymi zainteresowaniami

Zakres materiału z gramatyki (B2.1):

- Użycie wszystkich czasów przeszłych (el uso de los tiempos pasados): Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Imperfecto, Pluscuamperfecto

- Użycie trybu łączącego w różnych kontekstach (el uso del Presente de Subjuntivo en varios contextos): expresar deseos, opinión; valorar los hechos, aconsejar, sugerir, oraciones temporales

- Konstrukcje bezosobowe („se” impersonal; ser + participio)

- Użycie przyimków „por/para” (Uso de las preposiciones „por/para”)

- Łączniki w wypowiedziach (Conectores para: añadir, argumentar, contraponer una información y para secuenciar argumentos)

- Imperfecto de Subjuntivo

- Wprowadzenie do Pretérito Perfecto de Subjuntivo (Introducción al Pretérito Perfecto de Subjuntivo)

- Zdanie warunkowe II typu (II condicional): Si+imperfecto de subjuntivo+condicional simple)

Słownictwo (B2.1): Środki przekazu (medios de comunicación), turystyka i rekreacja (el Turismo y el ocio), miasto (la ciudad), sztuka (el arte)

Poziom B2.2 - II SEMESTR

Na tym poziomie osoba potrafi:

- zrozumieć główne wątki przekazu w złożonych tekstach dotyczących tematów konkretnych i abstrakcyjnych, łącznie z tematyką techniczną z zakresu jej specjalności

- tworzyć szczegółowe, rozbudowane i przejrzyste wypowiedzi pisemne i ustne w szerokim zakresie tematów

- uzasadnić i bronić swojego stanowiska w dyskusji

- rozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka, wiadomości i programów na tematy bieżące

- rozumieć prozę literacką, artykuły i reportaże

- brać czynny udział w dyskusjach na znane jej tematy

- napisać rozprawkę, esej, opracowanie, listy

Zakres materiału z gramatyki (B2.2):

- Użycie czasów przeszłych (el uso de todos los tiempos pasados ) - El Pretérito Perfecto de Subjuntivo

- Użycie trybu łączącego w zdaniach czasowych i konsesywnych (El uso del Subjuntivo en oraciones temporales, relativas y concesivas)

- Bezokolicznik złożony (El infinitivo compuesto)

- Mowa zależna i niezależna (Discurso Directo e Indirecto)

- Imperfecto de Subjuntivo

- Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo

- III tryb warunkowy (III Condicional): Si+Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo+condicional compuesto/condicional simple

Słownictwo (B2.2): Nowe technologie (nuevas tecnologías), turystyka (Turismo), ekologia i środowisko (ecología y medio ambiente), praca (trabajo), edukacja (formación) Poznawanie kolejnych różnic leksykalnych między hiszpańskim europejskim a latynoamerykańskim.

Poziom C1 (SUPERIOR)

Na tym poziomie osoba potrafi:

- zrozumieć szeroki zakres trudnych i długich tekstów informacyjnych i literackich, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i dostrzec w nich znaczenie ukryte

- zrozumieć teksty specjalistyczne i techniczne, nawet jeśli nie są związane z jej dziedziną czy zainteresowaniami

- bez większych problemów zrozumieć filmy i programy telewizyjne czy radiowe

- wypowiadać się spontanicznie i płynnie wykorzystując bogaty zasób opanowanych wyrażeń i konstrukcji

- swobodnie i skutecznie posługiwać się językiem hiszpańskim w kontaktach zawodowych, edukacyjnych, społecznych i towarzyskich

- formułować poprawnie zbudowane, jasne, złożone i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne

- stosować poprawnie łączniki i struktury organizacyjne warunkujące spójność i logikę wypowiedzi

- pisać o złożonych zagadnieniach w rozprawce, eseju, opowiadaniu, prywatnym liście, opracowaniu, artykule oraz dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C1): Powtarzanie i ćwiczenie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C1. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Wysoki stopień świadomości na temat różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między hiszpańskim stosowanym w Ameryce Łacińskiej a Hiszpanią.

POZIOM C2 (NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO)

Na tym poziomie osoba potrafi:

- zrozumieć z łatwością praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta, nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka

- rozumieć abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty: podręczniki, dzieła literackie i artykuły specjalistyczne

- oddać precyzyjnie wszystkie niuanse wypowiedzi

- wyrażać się płynnie zwracając uwagę na odcienie znaczeniowe bez wysiłku brać udział w każdej dyskusji i rozmowie

- znać i odpowiednio stosować wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne

- odtworzyć informacje z różnych źródeł pisanych i mówionych

- pisać płynne, zrozumiałe teksty: listy, opracowania, artykuły, streszczenia, recenzje prac specjalistycznych czy utworów literackich

Zakres materiału z gramatyki i słownictwa (C2): Powtarzanie, ćwiczenie i udoskonalanie zagadnień i konstrukcji gramatycznych na poziomie C2. Poszerzanie zasobu słownictwa poznanego na poziomach wcześniejszych, słownictwo formalne, techniczne, język potoczny. Pełna świadomość różnic leksykalnych i gramatycznych występujących między hiszpańskim stosowanym w Ameryce Łacińskiej a Hiszpanią.

Cennik

Rodzaj kursu Ilość zajęć w tygodniu Liczba godzin w semestrze Cena za semestr
Standardowy z elementami turystyki 2 x w tygodniu po 90 min 60 godz. lekcyjnych 894 zł
Light z elementami turystyki 1 x w tygodniu po 90 min 30 godz. lekcyjnych 660 zł
Hiszpański w turystyce – kurs roczny 1 x w tygodniu po 90 min 30 godz. lekcyjnych (w ciągu roku 60 godz. lekcyjnych) 750 (cena za cały kurs 1500 zł)

Cena kursów stacjonarnych dotyczy grup minimum 5 osobowych.

PŁATNOŚĆ ZA KURS

Płatność w 3 równych ratach:

I rata: do 2 dni od zapisu na kurs

II rata: do 05.04.2021

III rata: do 05.05.2021

Płatność kartą lub gotówką w siedzibie szkoły lub przelewem na konto

Alior Bank PL72 2490 0005 0000 4520 2551 9811

W tytule płatności prosimy podać:

Imię, nazwisko, rodzaj kursu, poziom


RABATY

- 20% rabatu na kurs drugiego języka

- 10% rabatu dla studentów (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej)

- 5% rabatu za przyprowadzenie nowego Słuchacza do naszej Szkoły

- 5% rabatu na cały rok dla osób kontynuujących naukę w szkole

Zniżki sumują się.

Harmonogram

[MEC id="467"]
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

Jak nas znaleźć